Q4U - Quality 4 You - ΑΡΧΙΚΗ - Αρχική

Λατομείο Αδρανών Υλικών Λατομείο Αδρανών Υλικών

Χρύσαφα Λακωνίας

Μονάδα Παραγωγής Τσιμεντολίθων Μονάδα Παραγωγής Τσιμεντολίθων

Άγιος Μηνας Σίφνου


Δείτε περισσότερα
Ορυχείο Ασβεστολίθου Ορυχείο Ασβεστολίθου

Αυλίδα Χαλκίδας

Λατομείο Αδρανών Υλικών Λατομείο Αδρανών Υλικών

Μονάδα Θραύσης - Ταξινόμησης

Λατομείο Μαρμάρων Λατομείο Μαρμάρων

Αγία Άννα Λιβαδειάς

Σκάλα Φόρτωσης Ποζολάνης Σκάλα Φόρτωσης Ποζολάνης

Ξυλοκερατιά Μήλου

Όροι Χρήσης

 • Α. Γενικά
  Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας www.q4u.gr (περαιτέρω η «Ιστοσελίδα») της εταιρείας «Q4U» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Αχαιού 8) (περαιτέρω η «Εταιρεία») έχει μελετήσει και κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη της Ιστοσελίδας.
  Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας.
  Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση της Ιστοσελίδας λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.
  Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με την ίδια την Εταιρεία και σχετικά με θέματα που αφορούν το αντικείμενο εργασιών της.

  Β. Πρόσβαση και Χρήση της Ιστοσελίδας
  Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη και όχι με πρωτοβουλία της Εταιρείας.
  Ο χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής (hardware), λογισμικό, τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
  Η Εταιρεία δεν εγγυάται, ρητώς ή μη, ότι η Ιστοσελίδα και το υποκείμενο λογισμικό είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων (ιδίως «worms», «trojan horses» κ.α.) και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί  από τις ανωτέρω αιτίες.
  Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα και στην Εταιρεία.

  Γ. Διανοητική Ιδιοκτησία
  Για τις ανάγκες του παρόντος, ως όρος «διανοητική ιδιοκτησία» ορίζεται κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνία, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας ή υπόδειγμα χρησιμότητας, κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητας ή δικαίωμα για κατάθεση αίτησης ευρεσιτεχνίας ή υποδείγματος χρησιμότητας, πνευματικό δημιούργημα λόγου και τέχνης, ηθικό δικαίωμα και συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό μυστικό, εμπορική επωνυμία, ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα εμπορικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, δικαίωμα στην επιχείρηση, τεχνογνωσία, σχέδιο, υπόδειγμα, σχέδιο ιστοσελίδας, όνομα τομέα (internet domain name), πρόγραμμα υπολογιστή, υλική και άυλη ιδιόκτητη πληροφορία και διαδικασία, αλγόριθμος, μαθηματική φόρμουλα και οποιοδήποτε άλλο άυλο δικαίωμα, είτε αυτό έχει κατατεθεί είτε όχι, της αυτής μορφής.
  Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, σχέδια, video, ήχοι κ.λ.π., αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή και τρίτων παρόχων της και προστατεύεται από το ισχύον εκάστοτε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία έχει η Εταιρεία και οι τρίτοι πάροχοί της, επί των ανωτέρω στοιχείων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.
  Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της Ιστοσελίδας και της Εταιρείας. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρείας ή των παρόχων της η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων της Ιστοσελίδας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των παρόχων της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους   και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό.
  Δ. Δεσμοί (links) με άλλες ιστοσελίδες – Διαφημιστικά Banners.
  Η Ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links) και προβάλλει διαφημιστικά banners άλλων διαδικτυακών τόπων, για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και χωρίς η τοποθέτησή τους να αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από την Εταιρεία. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των ως άνω διαδικτυακών τόπων στους οποίους παρέχει πρόσβαση, ή οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ιδίως δε δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική που ακολουθείται από αυτούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της Ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι ενεργεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

  Ε. Cookies & Web Beacons
  H Ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του επισκέπτη / χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies, ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP), στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (txt) που αποθηκεύονται από τον κεντρικό υπολογιστή (server) της Εταιρείας στον τερματικό εξοπλισμό κάθε επισκέπτη / χρήστη και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ή τη διενέργεια της διαβίβασης επικοινωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας και για όσο χρόνο διαρκεί η περιήγησή του σε αυτήν, καθώς και για τη διενέργεια της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες της Ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς πληροφορίες. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της Ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη / χρήστη ούτε έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη / χρήστη.
  Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του και απενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή στο πρόγραμμα περιήγησής του, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε συγκεκριμένες σελίδες της Ιστοσελίδας.

  Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί επίσης web beacons. Τα web beacons είναι μικρά κομμάτια δεδομένων, ενσωματωμένα σε εικόνες στις σελίδες της Ιστοσελίδας. Τα web beacons επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναλύει τα χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας, όπως είναι η συχνότητα με την οποία οι επισκέπτες/χρήστες επισκέπτονται διάφορα μέρη της Ιστοσελίδας. Η χρήση των beacons μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των πληροφοριών είτε απευθείας στην Εταιρεία είτε σε άλλα μέρη που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό της Εταιρείας. Τα web beacons μπορεί επίσης να είναι σε μορφή HTML μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που η Εταιρεία στέλνει στους επισκέπτες/χρήστες και χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί εάν οι επισκέπτες/χρήστες έχουν ανοίξει αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχουν επιλέξει τους συνδέσμους τους. Οι πληροφορίες των web beacons μπορεί να συλλέγονται σε μια μορφή που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμη.

  ΣΤ. Προειδοποιήσεις
  Οι πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την ίδια την Εταιρεία ή σχετικά με θέματα που αφορούν στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (περαιτέρω «Πληροφορίες») προέρχονται από την Εταιρεία ή/και τρίτους παρόχους και παρέχονται ως έχουν, χωρίς εγγύηση ακρίβειας, καταλληλότητας ή πληρότητας, ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
  Εφόσον οι Πληροφορίες υπόκεινται σε ρήτρες μη ευθύνης (disclaimers), η χρήση αυτών των Πληροφοριών γίνεται υπό τον όρο των ρητρών αυτών. Η Εταιρεία και οι τρίτοι πάροχοι Πληροφοριών δεν ευθύνονται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις Πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση των Πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί λόγω της χρήσης των Πληροφοριών.
  Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν συνιστά τεχνική, οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, οι τρίτοι πάροχοι Πληροφοριών ή/και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της, δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο.

  Ζ. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες όρους που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, η οποία θα είναι συντρέχουσα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τόπον αρμοδιότητα.